پاسخ سوالات فصل چهار فیزیک 1

 

جواب:

 

2- آینه تختی را مطابق
شکل مقابل روی میز به طور قائم نصب کنید( یا از دوست خود بخواهید آن را به طور قائم
روی میز نگه دارد). پس از آن یک مداد یا خودکاررا طوری روی میز آینه قرار دهید
که:

الف- تصویر آن با مداد در یک راستا
باشند.

ب) تصویر آن با مداد بر هم عمود
باشند.

زاویه بین راستای مداد و سطح آینه را در
هر

مورد اندازه بگیرید و نتیجه را به کلاس
گزارش کنید.

جواب الف- در این
حالت  زاویه بین راستای مداد

و سطح آینه 90 درجه است.

جواب ب- در این حالت
زاویه بین راستای مداد و

سطح آینه 45 درجه است.

 

 

3- در شکل های زیر
مسیر نور را پس از تابش به آینه،با رسم، کامل کنید.

 

جواب:

 

4- در هر یک از شکل
های زیر پرتو های بازتاب را برای هر یک از پرتوهای تابش رسم کنید.

 

جواب:

 

5- شخصی در مقابل آینه
تخت قائمی ایستاده است:

الف- اگر شخص 50cm
به آینه نزدیک شود چند سانتی متر به تصویرش نزدیک می شود؟

ب- اگر سخص در جای خود ساکن بماند و
فاصله آینه از او 10cm زیاد شود، تصویر او نسبت به تصویر
اولیه چقدر جا به جا می شود؟

جواب الف: هنگامی که
شخص 50cm به آینه نزدیک می شود، تصویر او نیز به همین
اندازه به آینه نزدیک می شود زیرا فاصله جسم و تصویر آن تا آینه تخت همیشه با هم
برابرند. پس در این حالت شخص به تصویر خود به اندازه  50+50=100cm  نزدیک خواهد شد.

 

جواب ب: در این حالت
تصویر ثانویه به اندازه دو برابر جابه جایی آینه یعنی 20cm
از تصویر اولیه دور خواهد شد. مثلاً اگر فاصله اولیه شخص از آینه 50cm باشد، بعد از جابه جایی آینه، فاصله شخص و نیز تصویرش از
آینه 60cm و فاصله تصویر دوم از تصویر اول 20 cm خواهد بود:

 

6-الف- جسمی در فاصله 12 سانتی متری
آینه مقعری به شعاع 16 سانتیمتر قرارداده شده است. فاصله تصویر تا آینه و نوع تصویر
را مشخص کنید.

ب- شکل را با فاصله داده شده برای جسم و
فاصله کانونی رسم کنید و فاصله تصویر تا آینه را با خط کش اندازه بگیرید و آن را با
عدد به دست آمده از راه محاسبه مقایسه کنید.

جواب الف:

   

چون q مثبت است
پس تصویر حقیقی می باشد.

جواب ب: چون فاصله ها
بزرگ هستند برای جایگزینی شکل در این صفحه فاصله ها را با مقیاس کوچکتر رسم
میکنیم:

 

7-الف- جسمی در مقابل
یک آینه محدب که فاصله کانونی آن 10 سانتی متر است قرار دارد. اگر فاصله جسم تا
آینه 20 سانتی متر باشد فاصله تصویر تا آینه را حساب کنید:

ب- اگر طول جسم 4 سانتی متر باشد طول
تصویر چقدر است؟

پ- شکل را با توجه به فاصله های داده
شده رسم کنید و پس از آن با اندازه گیری فاصله تصویر تا آینه و اندازه گیر طول
تصویر(‌با خط کش) آنها را با عددهای بدست آمده در بند (الف) و (ب) مقایسه کنید و
نتیجه را بنویسید.

(الف             

     

ب)

                                       

 

پ- فاصله ها را درمقیاس کوچکتررسم می
کنیم نتیجه می شود:

8- تحقیق کنید:

الف- چرا در پیچ جاده ها آینه نصب می
کنند؟

ب- این آینه از چه نوعی است؟

پ- معمولاً دندانپزشک ها برای دیدن
دندانها از آینه کوچک دسته داری استفاده می کنند این آینه از چه نوعی
است؟

جواب الف: نصب آینه در
سر پیچ های تند به این خاطر است که در هنگام شب خودروهایی که در دو طرف پیچ به طرف
هم در حرکت هستند با مشاهده نور چراغ های یکدیگر که از آینه بازتابیده شده است به
وجود هم آگاه شده و احتیاط لازمرا به عمل آورند.

جواب ب: آینه سر پیچ
جاده ها از نوع محدب است زیرا این آینه ها دید وسیعی دارند.

جواب پ: آینه مورد
استفاده دندانپزشک ها از نوع مقعر است زیرا این آینه می  تواند از دندان تصویر
بزرگتری را ایجاد کردهومشاهده عیوب آنرا آسانتر نماید.در این عمل دندان در داخل
فاصله کانونی آینه قرار می گیرد و تصویری مجازی و بزرگتر از آن ایجاد می
شود.

9- در یک آینه مقعر  فاصله جسم تا آینه
10cm و فاصله تصویر تا آینه 15cm
است. فاصله کانونی و شعاع این آینه چقدر است؟

جواب:

         

10) با توجه به شکل 4-35

الف: اندازه تصویر و جسم را مشخص
نمایید.

جواب:

: 2*2.5=5 Cm     
اندازه جسم

اندازه تصویر  :   2.5 Cm  

ب:نوع آینه را تعیین کنید.

جواب :
مقعر

پ: فاصله کانونی آینه را با توجه به
فاصله های جسم و تصویر از آینه بدست آورید . و یا اندازه آنرا بر روی شکل محاسبه
نمایید .

جواب :

 

11) توپ کدر A
و B را مطابق شکل 4-36 جلوی یک لامپ مهتابی روشن (S1S2 ) قرار داده بودیم . با رسم پرتو
هایی که از لامپ به دیوار می رسند ، نقاط کاملا تاریک را مشخص نمایید .

جواب:

 

12 ) آزمایشی طراحی کنید که بکمک آن
بتوانید ، کانون آینه مقعر را مشخص کنید .

جواب : آزمایش 6 کتاب درسی

13 ) تصویر ساعت در یک آینه تخت مطابق
شکل 4-37 است . اگر بطور مستقیم به ساعت نگاه کنیم ، ساعت 10.25 را نشان می
دهد.

/ 5 نظر / 60 بازدید
پریسا

ممنونم ازت . اما بازم منتظرم[قلب]

کوروش

رسی استفاده کردم ولی چقد ریز بود 150% زوم کردم...;)

علی

سلام به شما میخواستم از شما برای نویسندگی در وبلاگم دعوت کنم خواستی خبرم کن خوشحال میشم

مهسا

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررسی[قلب][ماچ][خوشمزه]

جیگر

سلام فَ فَ جوووووووووووون!!! دلم برات تنگیده بوودیه عالمه خوبی؟ خیلی وب عالییییییییییی وپرمحتوایی داری بازم ب روزش کن