فیزیک پایه هفتم ................اندازه گیری در علوم و ابزارهای ان ..........

 

 

اندازه گیری: مرحله ای مهم برای جمع آوری اطلاعات است که به ما کمک می کند تا اشیاء را از لحاظ اندازه، مقدار، بزرگی، کوچکی، بلندی، کوتاهی و... مقایسه کنیم.هر جسمی را با یکا یا واحد آن گزارش می دهیم مثلأ عرض حیاط 30 قدم سارا است پس "قدم" یکا و واحد انداره گیری است؛ممکن است عرض حیاط 35 قدم مریم یا 26 قدم صبا باشد پس دانشمندان برای آن که حاصل از اندازه گیری ها مختلف نباشد در نشست های بین المللی برای هر کمیت یکای معین و استانداردی تعریف کردند.استاندارد در واقع معیار و شاخصی است برای سنجش و اندازه گیری، اولین استاندارد های پایه گذاری شده مربوط به یکسان شدن واحدهای طول،جرم و زمان است.

 

جرم: همه ی مواد جرم و حجمی دارند، جرم ماده مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی یک جسم است که در همه جا ثابت می باشد و با یکای کیلوگرم(Kg)،گرم(g) و تن(Ton) اندازه گیری می شود.جرم اجسام به وسیله ی ترازو اندازه گیری می شود، ترازوی دو کفه ای، ترازوی دیجیتال و ترازوی سه اهرمی چند نمونه از ترازو های اندازه گیری جرم هستند.

 

-      ترازوی دیجیتال: جسم را روی ترازو گذاشته و بدون وارد کردن نیروی دست عدد را می خوانیم؛البته باید توجه داشته باشیم که قبل از گذاشتن جسم روی ترازو عدد 0 باشد. نکته: این ترازو وزن را اندازه می گیرد اما به جرم تبدیل می کند.

 

 

-      ترازو دو کفه ای: جسم مورد نظر را روی یک کفه قرار داده و وزنه هایی با جرم هایی مختلف را روی کفه ی دیگر قرار می دهیم تا هر دو کفه در یک راستا قرار بگیرند.

 

 

 

-      ترازو سه اهرمی : جسم مورد  نظر را  روی ترازو گذاشته و وزنه ها را جا به جا می کنیم تا شاخص ثابت بر شاخص متحرک منطبق شوند، البته باید اطمینان داشت که وزنه ها روی صفر قرار گرفته باشند.

 

 

وزن: وزن جسم نیروی گرانشی است که زمین به یک جسم وارد می کند. وزن جسم با یکای نیوتن (N) اندازه گیری می شود و با توجه به نیروی گرانش تغییر می کند. نیوتن نیروی کوچکی محسوب می شود مثلا یک سیب100 گرمی تقریبا 1 نیوتن است.  وزن یک جسم  در سیارات مختلف از حاصل ضرب جرم جسم در شدت جاذبه بدست می آید یا به زبان دیگر:

 

W(وزن)=m(جرم)g(شدت جاذبه)

 

 

شدت جاذبه در سیارات مختلف:

زمینç 9.8 نیوتن بر کیلوگرم

ماهç 1.7 نیوتن بر کیلوگرم

مریخç 4 نیوتن بر کیلوگرم

مشتریç 28 نیوتن بر کیلوگرم

 

 

وزن با وسیله ای به نام نیروسنج اندازه گیری می شود.

-      نیروسنج: جسم را به قلاب پایین نیروسنج وصل کرده و قلاب بالا را به جایی آویزان می کنیم، سپس عددی که به نیوتن نشان داده شده است را می خوانیم. باید توجه داشته باشیم که جسم به جایی تکیه داده نشده باشد.

 

 

   

برای بالا بردن دقت اندازه گیری:

-      انتخاب وسیله مناسب

-      مستقیم نگاه کردن به دستگاه

-      تکرار آزمایش و حذف داده های پرت

-      میانگین گیری

-      کم کردن خطا های آزمایش (جای مناسب، دقت در خواندن عدد نشان داده شده، ترازوی دقیق، ثابت بودن مکان آزمایش، تنظیم و سالم بودن دستگاه )

 

 

طول: فاصله ی بین دو نقطه و مسافتی که یک جسم طی می کند را با یکای طول اندازه می گیرند. تقسیمات متداول یکاهای طول در ایران عبارتند از: کیلومتر(Km)، متر(m)، دسی متر(Dm)، سانتی متر(Cm)و میلی متر(Mm).

وسیله های مختلفی متناسب با تنظیمات فوق جهت تسهیل در اندازه گیری طول در دسترس می باشد مثلا کیلومتر ماشین و متر فلزی و دوربین نقشه برداری برای فاصله های بزرگ و خط کش های مختلف برای طول های کوچکتر(روی کاغذ) استفاده می شود.

مقیاس: نسبت اندازه ی رسم شده برای نمایش مقدار واقعی از مقیاس استفاده می شود که عبارت است از نسبت اندازه ی واقعی به اندازه ی رسم شده. به عنوان مثال مقیاس 100/1 طول 100 سانتی متر روی نقشه برابر است با 1 سانتی متر.

 

مساحت: محاسبه ی سطح مورد نظر متناسب با وسعت از تقسیمات کیلومتر(Km2)، متر(m2)، دسی متر(Dm2)، سانتی متر(Cm2)و میلی متر(Mm2). بر اساس شکل سطوح فرمول هایی ارایه شده است .

 

 

حجم: حجم جسم مقدار فضایی است که جسم اشغال می کند. حجم جسم بر حسب متر مکعب(m3)،سانتی متر مکعب(cm3)،میلی متر مکعب(mm3)، لیتر(L) و میلی لیتر(ml) انداره گیری می شود. دسی متر(Dm3) مکعب برابر لیتر(L) و میلی متر مکعب (mm3) برابر سی سی (cm3) است.  

 

 

مقایسه ی تقسیمات حجمی:

1 متر مکعب      ç 1000000 سانتی متر مکعب

1 متر مکعب      ç 1000000000 میلی متر مکعب

1 متر مکعب      ç 1000 لیتر (دسی متر مکعب)

 

مقایسه ی تقسیمات جرم:

1 تن ç 1000 کیلو گرم

1 تن ç 1000000 گرم

1 کیلو گرم ç 1000 گرم

 

مقایسه ی تقسیمات طول:

1 کیلومترç 1000 متر

1 متر    ç 100 سانتی متر

1 متر    ç 10    دسی متر

1 متر    ç 1000 میلی متر

/ 0 نظر / 293 بازدید