چکیده

در این تحقیق بخشهای مختلف یک سیستم مخابرات نوری مورد مطالعه قرار گرفته و طی آن نتایج زیر حاصل گردید.
یک سیستم مخابرات نوری متشکل از چند بخش عمده است :
فرستنده شامل منبع نور و مدولاتور سیگنال آنالوگ ؛ فیبر نوری به عنوان کانال انتقال و در نهایت گیرنده شامل آشکارساز و دمدولاتور میباشد